House for Care Cadaubon informatie & voorwaarden

Deze cadeaubonvoorwaarden zijn van toepassing op door House for Care uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een House for Care cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door House for Care uitgegeven gedrukte cadeaubonnen die worden verkocht door House for Care.

2. Iedere cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen kunnen worden gebruikt. House for Care behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

3. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.

4. Cadeaubonnen uitgegeven door House for Care zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij House for Care

5. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

6. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

7. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden.

8. In geval van restitutie ontvangt u een cadeaubon met eenzelfde waarde als u heeft gebruikt om uw bestelling af te rekenen.

9. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

11. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

12. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

13. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen